Περί του κειμενου ...

Non-Programmers Tutorial For Python

Το κειμενο αυτό δημιουργηθηκε με τον μεταφραστη LaTeX2HTML έκδοση 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

Η παραμετροι της εντολης ήταν:
latex2html -split 3 -local_icons -address 'Josh Cogliati jjc@honors.montana.edu' easytut.tex

Η δημιουργια σε HTML ξεκινησε απο τον Josh Cogliati στις 8 Σεπτεμβρίου 2002


Josh Cogliati jjc@honors.montana.edu